021-66170062

استعلام و خرید سریع

021-66170062

استعلام و خرید سریع

فهرست مطالب

در این مطلب از الکتروشایلی میخواهیم نگاهی داشته باشیم به تنظیمات رله حافظتی کلید هوایی چینت تیپ NA8G

تنظیم شماره IR :1 تنظیم جریان اضافه بار ()Overload, Long time delay

این ناب مربوط به تنظیم جریان خطای اضافه بار میباشد که از 0/4 تا 1 برابر جریان نامی کلید قابل تنظیم میباشد. به عنوان مثال کلیدی که جریان نامی آن 1600آمپر باشد، توسط این ناب از 640آمپر تا 1600آمپر در 9پله قابل تنظیم است.

 

تنظیم شماره tR :2 تنظیم زمان خطای اضافه بار

با این ناب زمان قطع برای حفاظت خطای اضافه بار از 1تا 30ثانیه قابل تنظیم میباشد. لازم به ذکر است که این زمان قطع برای وقوع اضافه بار در 6برابر جریان تنظیم شده است (این موضوع در سایر برندها نیز به همین ترتیب میباشد) و نباید انتظار داشت که برای اضافه بارهای کمتر از این مقدار (برای مثال 1/2برابر) رله در زمان تنظیم شده عمل کرده و کلید قطع کند.

345346234534636336

تنظیم شماره Isd :3 تنظیم جریان اتصال کوتاه زمان کوتاه ()Short Circuit, Short time Delay

توسط این ناب میتوان جریان حفاظت اتصال کوتاه (از نوع زمان دار، زمان کوتاه) را از 1/5تا 10برابر جریان تنظیم شده برای اضافه بار (تنظیم شماره )1تنظیم نمود.
حفاظت اتصال کوتاه زمان دار هنگامی کارایی دارد که در خروجی یکی از فیدرها اتصالی (اتصال کوتاه) اتفاق میافتد و کلید کل نباید سریع قطع کند و باید اجازه بدهد کلید خروجی فیدر قطع کند که همه مصرف کنندهها بی برق نشوند و در صورتیکه فیدر قطع نشد کلید کل قطع کند.
برای مثال هنگامیکه کلید کل از نوع هوایی 2500 آمپر چینت الکتریک باشد و تعدادی کلید 250 ،400 ،630در فیدرهای خروجی نصب شده باشد.
اگر در خروجی کلید 400 آمپر اتصالی اتفاق بیفتد کلید کل نباید به سرعت قطع کند و همه فیدرها بی برق شوند. ابتدا باید صبر کرد (حدودا 400 میلی ثانیه) تا کلید 400آمپر قطع کند، اما در صورتیکه کلید 400آمپر قطع نکرد کلید کل 2500آمپر باید قطع کند.

تنظیم شماره tsd :4تنظیم زمان اتصال کوتاه زماندار

به وسیله این ناب زمان قطع برای حفاظت اتصال کوتاه از 0/1تا 0/4ثانیه (از 100تا 400میلی ثانیه) قابل تنظیم است. همانگونه که در شکل قابل ملاحظه است تنظیمات از 0/1تا 0/4ثانیه در دو نیمداره سمت راست و چپ قابل تنظیم است. چنانچه از نیمداره سمت چپ استفاده شود عملکرد رله بر حسب منحنی معکوس زمانی( )Inverse timeعمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان ثابت منحنی است.

چنانچه از نیمداره سمت راست استفاده شود رله کلید بصورت زمان معین ( )Definite time عمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان زمان تاخیر در قطع می باشد.
چنانچه این ناب روی حالت
Xتنظیم شود حفاظت اتصال کوتاه زماندار غیرفعال میشود.

تنظیم شماره Ii :5تنظیم جریان اتصال کوتاه آنی ()Short circuit instantaneous

توسط این ناب تنظیم جریان اتصال کوتاه آنی (لحظهای) از 2تا 15برابر جریان نامی کلید در 8پله قابل تنظیم است.
حفاظت اتصال کوتاه لحظهای هیچگونه تاخیری در قطع ندارد و چنانچه جریان عبوری از کلید مساوی یا بزرگتر از عدد
تنظیم شده این ناب باشد کلید بصورت آنی قطع می کند.
هنگام تنظیم نمودن این ناب باید به تنظیمات ناب تنظیم ( 3اتصال کوتاه زمان کوتاه) هم توجه کرد که این دو حفاظت با هم تداخل نداشته باشند. چنانچه این ناب روی حالت
Xتنظیم شود حفاظت اتصال کوتاه آنی غیرفعال میشود.

تنظیم شماره Ig :6 تنظیم جریان برای حفاظت خطای زمین تکفاز Single-phase earthing

توسط این ناب میتوان جریان حفاظت خطای زمین تکفاز را از 500تا 1200آمپر مطابق جدول زیر تنظیم نمود. لازم بذکر است که در کلید هوایی سه پل جریان خطای زمین تکفاز با توجه به جمع برداری جریان سه فاز و اختلاف جریان میان فازها انجام میشود و بدلیل اینکه نمونهگیری از جریان نول انجام نمیشود این حفاظت در کلیدهای سه پل زیاد
دقیق نیست.
معنای حروف ناب تنظیم جریان خطای زمین تکفاز برای کلیدهای با جریان نامی بزرگتر از 1200آمپرNA8G راهنمای تنظیمات رله حفاظتی کلیدهای هوایی تیپ

 

جریان (بر حسب آمپر) حرف تنظیم شده
A 500
B 640
C 720
D 800
E 880
F 960
G 1040
H 1120
J 1200

 

تنظیم شماره tg :7تنظیم زمان حفاظت خطای زمین تکفاز

توسط این ناب میتوان زمان قطع برای حفاظت خطای زمین تکفاز را از 0/1تا 0/4ثانیه ( 100تا 400میلی ثانیه) تنظیم نمود.

چنانچه از نیمداره سمت چپ استفاده شود عملکرد رله بر حسب منحنی معکوس زمانی( )Inverse timeعمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان ثابت منحنی است.
چنانچه از نیمداره سمت راست استفاده شود رله کلید بصورت زمان معین ( )
Definite timeعمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان زمان تاخیر در قطع می باشد.
چنانچه این ناب روی حالت
Xتنظیم شود حفاظت خطای زمین تکفاز غیرفعال میشود. در شکل زیر بطور خلاصه نابهای تنظیم توضیح داده شده اند.

4234523523

فهرست مطالب

021-66170063

واحد فروش / فنی

0912-6398961

واحد فروش / واتساپ

021-66170064

واحد فروش / فنی

0910-7249074

واحد فروش / واتساپ

محصولات سایت

لیست قیمت ها

دسترسی سریع

جهت مشاهده جدید ترین لیست های قیمت و راهنمایی خرید بهترین برندهای برق صنعتی شماره خود را در فرم زیر وارد و ارسال نمایید